Als NVKT lid kunt u hieronder inloggen in het NVKT ledendeel. Gebruik als gebruikersnaam 'NVKT'.

Aanmelden voor bestaande gebruikers
   

Corona: advies voor agenten en importeurs!

 

De NVKT zal de belangen van agenten en importeurs ook ten tijde van de uitbraak van het coronavirus zo goed mogelijk behartigen. We realiseren ons de ernst van deze situatie en werken en denken samen met andere partijen zoals onze partnerorganisatie MKB Nederland, mee om een goede oplossing te vinden. Het is de NVKT  inmiddels door bemiddeling gelukt, in samenwerking met het VNHI en MKB-Nederland, een groot deel van de SBI-codes voor groothandels in kleding, textiel en modeartikelen op de Vastgestelde SBI-codelijst te krijgen (zoals ingedeeld  onder de Standaard Bedrijfsindeling van de Kamer van Koophandel) zodat deze van de TOGS-compensatieregeling gebruik kunnen maken. We zijn druk doende ook de SBI-code 46.16 voor handelsbemiddeling in textiel, kleding, schoeisel en lederwaren op deze vastgestelde lijst te krijgen zodat ook handelsagenten hiervoor in aanmerking komen. Hieronder vindt u een overzicht van belangrijke adviezen die wellicht voor u van belang zijn.

  • TOGS-regeling (Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren)

Bent u als ondernemer rechtstreeks getroffen worden door de maatregelen van het kabinet in de coronacrisis dan kunt u eventueel een beroep doen op de TOGS-regeling: Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren. U ontvangt dan een eenmalige tegemoetkoming van 4.000 euro om met name  uw vaste lasten te kunnen betalen. De regeling is met name gericht op kleinere bedrijven met lage personeelskosten.

Uw bedrijf moet wel buiten de woning zijn gevestigd of in ieder geval een eigen opgang hebben.

U kunt deze TOGS-regeling via rvo.nl/tegemoetkomingcorona tot en met 26 juni a.s. aanvragen. Uw onderneming moet wel gevestigd zijn in Nederland en de hoofdactiviteit zoals hierboven genoemd moet overeenkomen met de vastgestelde SBI-codes (Standaard Bedrijfsindeling) waaronder uw bedrijf op peildatum 15 maart 2020 in het handelsregister van de KvK staat ingeschreven.

Komt uw SBI-code niet voor op de vastgestelde SBI-codelijst? Maak hier dan melding van via dit formulier.

Let op: met ingang van 30 april a.s. kunnen ondernemers ook op basis van hun in het Handelsregister geregistreerde nevenactiviteit aanspraak maken op de TOGS-regeling. Deze uitbreiding betreft ondernemers die geen aanspraak kunnen maken op de TOGS-regeling met hun geregistreerde hoofdactiviteit en hun geregistreerde nevenactiviteit beter aansluit op de daadwerkelijke bedrijfsactiviteiten. Een vereiste is wel dat u als ondernemer uitsluitend op basis van de geregistreerde nevenactiviteit voldoet aan de minimumvereisten qua omzetverlies en de vaste lasten.

Staat u onder de verkeerde SBI-code(s) ingeschreven bij de Kamer van Koophandel? Geef dit door middels het formulier- melding-niet-aansluitende-sbi-code.

  • TOZO (Tijdelijke Overbruggingsregeling voor Zelfstandige Ondernemers)

Bent u een zelfstandig ondernemer? Dan kunt u mogelijk een beroep doen op de tijdelijke overbruggingsregeling TOZO. Hiermee kunt u  als zelfstandige (ook als u net gestart bent) aanvullende inkomensondersteuning krijgen voor levensonderhoud en bijvoorbeeld een lening voor bedrijfskapitaal bij liquiditeitsproblemen. Deze regeling vraagt u aan via uw gemeente. Kijk voor meer informatie over TOZO op www.rijksoverheid.nl/tozo-zelfstandig-ondernemers.

  • Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW)

Als u wordt getroffen door een bijzondere situatie die niet onder het normale ondernemersrisico valt, dan bestaat voor u wellicht de mogelijkheid om de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) aan te vragen.

De corona-maatregel ‘Werktijdverkorting’ is stopgezet aangezien deze niet voldoende is toegesneden op de ingrijpende gevolgen van de corona-uitbraak voor Nederlandse bedrijven en organisaties. Er komt een nieuwe regeling, los van de ontheffing op werktijdverkorting en de Werkloosheidswet (WW).

Werkgevers kunnen een aanvraag indienen voor een substantiële tegemoetkoming in de loonkosten en hiervoor van UWV een voorschot ontvangen. Hiermee kunnen zij werknemers met een vast en met een flexibel contract gewoon doorbetalen. De tegemoetkoming kan in ieder geval voor 3 maanden aangevraagd worden, met de mogelijkheid tot verlenging (eventueel onder andere voorwaarden) met nog eens 3 maanden. Voor meer informatie zie website rijksoverheid.nl/werktijdverkorting/NOW.

  • Overmacht (Force Majeure)

Bent u importeur? Het kan zijn dat uw leverancier als gevolg van de effecten van het coronavirus niet aan zijn verplichtingen kan voldoen zoals vastgelegd in uw gezamenlijk contract en zich beroept op een “force-majeure clausule“ die in het contract kan zijn opgenomen. In beginsel heeft u als importeur dan een probleem. Probeer samen met uw leverancier en uw klant tot een gezamenlijke oplossing te komen of probeer nieuwe afspraken te maken met andere leveranciers. Als importeur zult u in uw leveringsvoorwaarden aan uw klanten ook een duidelijke overmacht-clausule moeten hebben staan, of z.s.m. opnemen. U heeft immers verplichtingen naar hen toe die u niet meer kunt nakomen.

  •  Bijstand voor zelfstandigen 

Mocht u in (tijdelijke)  financiële problemen komen die het voortbestaan van uw bedrijf bedreigen dan kunt u in bepaalde gevallen een beroep doen op het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz). De hoogte van de uitkering en het recht op ondersteuning wordt door de gemeente bepaald en uitgevoerd. Neem hierover contact op met uw eigen gemeente en kijk voor meer informatie op de website van Rijksoverheid.

  • Borgstelling kredieten (BMKB)

De regels voor de Borgstelling MKB-kredieten (BMKB)  zijn momenteel versoepeld. Hiermee kunnen mkb-bedrijven en zzp-ers met een rechtspersoon ( v.o.f.) onder gunstige voorwaarden geld lenen bij de bank. De BMKB-aanvraag loopt via de geaccrediteerde financier, meestal de bank. Een overzicht van geaccrediteerde financiers staat op de website van RVO.

  • Garantie ondernemingsfinanciering (Go-regeling)

Vooral voor de wat grotere bedrijven wordt de financieringssteun uitgebreid via de GO-regeling om liquiditeitsproblemen te verzachten. Financiers (met name banken) kunnen daardoor gemakkelijker en sneller krediet verruimen waardoor meer mkb-bedrijven eerder meer geld kunnen lenen.

  • Uitstel van betaling (belasting)

U kunt ook van de mogelijkheid gebruik maken om bijzonder uitstel van betaling aan te vragen in de inkomsten-, vennootschaps-, omzet- en loonbelasting. Dit kunt u schriftelijk aanvragen bij de Belastingdienst. Zo voorkomt u een verzuimboete voor het niet (tijdig) betalen. Ook als u als ondernemer een lagere winst verwacht door de effecten van het coronacrisis kunt een verzoek indienen voor een verlaging van de voorlopige aanslag. Meer informatie vindt op  www,belastingdienst.nl.

Internationaal zakendoen

Doet u veel zaken met het buitenland? Bij vragen over internationaal zakendoen en het coronavirus: bel RVO via 088 042 42 42  of stuur een e-mail naar klantcontact@rvo.nl.

  •  Crisisnummers

VNO-NCW en MKB-Nederland hebben samen met de Kamer van Koophandel een coronaloket geopend voor ondernemers met vragen. Bij dit loket vindt u informatie die kan helpen bij vragen over welke regelingen er bestaan, hoe u moet handelen in bepaalde gevallen en wat aanbevolen is om nu te doen. Het loket is ook telefonisch te bereiken via 0800-2117.

Tevens heeft de overheid een landelijk crisisnummer geopend voor algemene vragen over het Coronavirus: 0800-1351.

Check ook of u eventueel nog voor andere compensatieregelingen i.v.m. de uitbraak van het Corona-virus in aanmerking komt. Bekijk hier het overzicht van alle financiële regelingen.

Tip: Maak ook gebruik van de Corona-calculcator en bekijk en bereken de voor u relevante regelingen zodat u de impact van die regelingen op uw organisatie en cashflow kunt zien.

Er wordt hard gewerkt om ondernemers in deze moeilijke periode zoveel mogelijk te ondersteunen. Nieuwe plannen worden momenteel onderzocht en uitgewerkt. Ook hiervan zullen wij u zo veel mogelijk op de hoogte houden.

We hopen dat u goed door deze tijd heen komt. Blijf in contact met uw leverancier die net als u problemen zal hebben. Maak samen afspraken en zoek oplossingen die u en uw klanten kunnen helpen. Heeft u vragen, mail info@nvkt.nl, het secretariaat is gewoon open.